A13 - BELANGRIJKE INFO / PARTNERS

Hieronder links naar partners / klanten / vrienden van en met Pura Passione. Ook een uitgebreide video n.a.v. het 100 jaar bestaan van de Soroptimisten - 2021 en voor u een ongeveer 20 minuten durende masterclass over de wijnhuizen en wijnen die daar voorgesteld zijn - verkocht voor het goede doel. Meer weten over Tre Pini en Colline del Sole. kijk naar de video!

 

 

Links /Reizen / samenwerking / catering / vergaderen / feesten / masterclass / kaaswinkels

De portal van onze site www.pura-passione.nl

Webwinkel Pura Passione www.webwinkel-pura-passione.nl 

Biologische wijnen www.bio-wijn.nl (een product van Pura Passione)

 

Reizen

Sicilia reizen http://www.tururi.org/ de specialist voor reizen naar Sicilia en Sardegna (vele malen samengewerkt)

Locale top ervaring op Sicilia in San Angelo Muxara ga naar Pierfilippo www.valdikam.it

Leer koken bij Frans en Anna in een heuse Trullo in Puglia www.fratello-sorella.nl

 

Vaste samenwerkingsverbanden

 

Catering / vergaderen / feesten 

Geadviseerde (Kaas) winkels met Bio wijnen

Reizen.

 

De websitie van de Italiaanse Sommeliers in NL - al jaren gesponserd door Pura Passione  www.italia-sommelier.nl

 

Belangrijke websites

Slowfood movement http://www.slowfood.com/ 

 

 Vervoer:

Voor het afleveren van wijnen maken wij gebruik van eigen transport en van verzending van wijnen via VINOLOGIX een gespecialiseerd bedrijf voor wijntransport. Uw wijnen zijn tijdens het transport tevens verzekerd.

Afspraken en bestellingen

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar via e-mail maar volgen de kantooruren voor telefonisch contact. (0651 222 009)
Bestelling worden alleen verzonden aan personen die minimaal 18 jaar of ouder zijn.


Leveringsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan alsmede op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

1. Definities
1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met Pura Passione. dan
wel pura-passione.nl een overeenkomst aangaat of voornemens is dit te doen.
1.2 Onder leverancier wordt verstaan Pura Passione dan wel pura-passione.nl, gevestigd te `
Vught

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen,
de acceptatie daarvan alsmede op alle met leverancier gesloten overeenkomsten en de uitvoering
daarvan.

2.2 Afwijkingen en wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldend indien zij door
leverancier schriftelijk, dan wel per email zijn bevestigd.

3. Prijzen en prijswijzigingen.
3.1 De door leverancier genoemde prijzen zijn exclusief BTW in Euro en exclusief een bijdrage voor administratie- en verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende
informatie. Genoemde prijzen en kosten zijn uitsluitend van toepassing op leveringen in Nederland. Voor leveringen naar het buitenland zullen specifieke afspraken dienen te worden
gemaakt, welke schriftelijk dan wel per email door leverancier dienen te worden bevestigd.
3.2 Leverancier is gerechtigd, voor zover dit niet in strijd komt met de redelijkheid en billijkheid, voor leverancier ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet voorziene prijswijzigingen, aan
opdrachtgever door te berekenen.
3.3 Leverancier heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer opdrachtgever hierdoor wordt benadeeld, wordt opdrachtgever hierover ingelicht. De opdrachtgever
behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.
3.4 De klant kan producten tot 14 dagen na levering retourneren op eigen kosten, mits in goede conditie.
Geopende flessen worden niet retour genomen. Wijn is een natuurproduct en er is altijd een klein risico dat er een defect optreed. Garantie worden alleen gegeven op de soort wijn en in sommige
gevallen de
bestelde jaargang (bij oude wijnen > 6 jaar)

4. Aanbiedingen.
4.1 Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer de aanbieding niet meer leverbaar is wordt:
door de opdrachtgever een alternatief aangeboden of de overeenkomst wordt ontbonden.

5. Levering.
5.1 De levering vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats op het door koper opgegeven afleveradres.
5.2 Leverancier zorgt voor de verzending, per post of per bode, nadat betaling voor de te leveren producten is ontvangen.
5.3 Leverancier is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering wordt door leverancier gedragen.

5.4 Alcoholische dranken worden uitsluitend geleverd aan personen die aan de door de wet gestelde leeftijdseisen voldoen. De koper verklaart bij acceptatie van de leveringsvoorwaarden, dat hij/zij
aan deze door de overheid gestelde leeftijdseisen voldoet.

6. Leveringstermijn.
6.1 Op de website en in de orderbevestiging aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding
van de levertijden.
6.2 Leverancier stelt alles in het werk om de opgegeven levertijden na te komen en informeert de klant als de levertijd langer is dan aangegeven.

7. Betaling.
7.1 Betaling dient plaats te vinden via een creditcard, dan wel een bank- of giro-overschrijving. Indien leverancier buitengerechtelijke kosten moet maken om zijn vordering te incasseren, komen deze
voor rekening van de opdrachtgever.
7.2 Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen plaatsvindt, dan is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze
hoger is, over het openstaande factuurbedrag vanaf het tijdstip van de factuurdatum tot aan de dag van de algehele voldoening. Hiervoor is geen voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling
vereist.
7.3 Leverancier kan vooraf betalen eisen, bij levering waar eerder betalingsproblemen bij optraden en bij levering naar het buitenland.

8. Garantie.
8.1 Leverancier garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van geleverde zaken.
8.2 Onder de garantie vallen niet de gevolgen van verkeerd en ondeskundig gebruik en ondeugdelijke
opslag van geleverde zaken. (zoals ontstaan "kurk")
8.3 De geleverde natuurproducten zullen mogelijke smaak- en kleurverschillen geven ten opzichte van eerdere leveringen. Afwijkingen in deze kunnen niet door leverancier worden uitgesloten.
8.4 Indien de voorraad van een bepaald oogstjaar is uitverkocht, heeft de leverancier het recht, zonder toestemming van opdrachtgever, het product van het daarop volgende oogstjaar te leveren.
8.5 Leverancier garandeert dat, als de door opdrachtgever bestelde producten niet aan de verwachting van opdrachtgever voldoet, de opdrachtgever de niet aangebroken flessen binnen 14
dagen na ontvangst, kunnen worden geretourneerd. Het betaalde bedrag van de niet aangebroken flessen wordt direct door leverancier teruggestort. In rekening gebrachte administratie- en
verzendkosten worden niet gerestitueerd.

9. Aansprakelijkheid.
9.1 De door leverancier te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal - behoudens eigen opzet en grove schuld - in geen geval
meer bedragen dan het overeengekomen bedrag (exclusief omzetbelasting)
9.2 Leverancier aanvaardt - behoudens eigen opzet en grove schuld - geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, d.w.z. schade die niet direct wordt veroorzaakt door zijn tekortkoming, zoals
bijvoorbeeld gemaakte extra kosten, vervolgschade of schade wegens gederfde winst.

10. Reclames.
10.1 Opdrachtgever dient met betrekking tot afwijkingen in hoeveelheden van geleverde goederen, dan wel beschadigingen aan deze zaken terstond, binnen 5 werkdagen, na aflevering te
reclameren. Opdrachtgever dient te reclameren door middel van:
10.1.1 een e-mail aan info@pura-passione.nl
10.1.2 schriftelijk naar Pura Passione, Ploegveld 47 5261 GD Vught
10.1.3 telefonisch op 0651222009

10.2 Leverancier is gehouden zo spoedig mogelijk de reclame op juistheid te onderzoeken en binnen een redelijke termijn (14 dagen) op de reclame te reageren.
10.3.1 Gebreken met betrekking tot een gedeelte van het door leverancier geleverde, geven opdrachtgever nimmer het recht om tot afkeuring van het geheel over te gaan.

11 Toepasselijk recht/bevoegde rechter.
11.1 Op alle overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, is het Nederlands recht van toepassing.

Pura Passione is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17120548
BTW nummer NL028081791B01 t.n.v. Pura PassioneHerzien en vastgesteld 13-01-2020(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2008 - 2022 webwinkel Pura Passione en Bio-wijn.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.